Regulamin Pobytu

Regulamin Pobytu
REGULAMIN POLA CAMPINGOWEGO ŁĘG 2024.

§ PRZEPISY OGÓLNE
1. Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości (dalej: gości) kempingu.
2. Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.

§ PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI
1. Doba pobytowa na kempingu trwa od godz.14:00 do godz.12:00 dnia następnego.
Do godz. 14:00 w dniu przyjazdu oraz po godz. 12:00 w dniu wyjazdu doliczamy połowę doby.
2.Niezwłocznie po przybyciu na kemping, gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji.
3. Do korzystania z pola kempingowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji kempingu
i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu z góry, według cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty oraz kartę pobytu, które należy zachować do dnia wyjazdu.
4. Wchodzenie na teren kempingu osób odwiedzających naszych gości zależy wyłącznie od decyzji personelu recepcji. Odwiedzanie gości na terenie obiektu jest możliwe od godz. 10 do godz. 20.00
5. Po upływie doby pobytowej korzystający z pola kempingowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.
6. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa pola (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.
7. Kemping może odmówić przyjęcia turystów, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, turystów lub szkodę na osobie turysty, pracownika campingu lub innych osób przebywających na kempingu albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów lub funkcjonowania obiektu. Również turystom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Turyści zakłócający spokój lub korzystający z kempingu w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z campingu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

§ KORZYSTANIE Z KEMPINGU
1. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego, namiotów, pojazdu gościa jest dowolny, chyba, że personel postanowi inaczej. Miejsca zarezerwowane oznaczone są tabliczką lub taśmą.
2. Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji.
3. Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
4. Zmotoryzowani turyści poruszający się po polu namiotowym zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Wszystkie drogi na polu campingowym są utwardzone oraz na bieżąco naprawiane. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. 

§ KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU
1. Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu. Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
2. Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach.
3. Na terenie kempingu zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.
4. Umywalki, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście kempingu.
5. Umywalnie, prysznice, WC dla osób zameldowanych są bezpłatne. Osoby niezameldowane obciążone są opłatą 2zł za WC oraz 5zł za prysznic. Obowiązuje zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach.
6. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel kempingu. Podłącza do prądu posiadają zabezpieczenie 6A (amper) (max. obciążenie 1380 Watt) lub 10A (max. Obciążenie 2300 Watt). Goście chcący podłączyć się do prądu muszą posiadać własny przedłużacz o przekroju minimum 3x1,5 mm2. 7. Przedłużacze nie mogą być "sztukowane" (za wyjątkiem profesjonalnych osłon wtyczek) oraz w złym stanie. Niedopuszczalnym jest zawijanie wtyczek w siatki foliowe oraz worki. Cieńsze przewody oraz przewody dwużyłowe (bez uziemienia) nie będą akceptowane. Zalecana długość przedłużacza to 25m lub więcej.

Ładowanie samochodów elektrycznych TYLKO PO UZGODNIENIU z obsługą. Brak zgłoszenia faktu ładowania samochodu elektrycznego skutkuje karą 300 zł. 

§ PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA CAMPINGU
1.Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie kempingu.
2. Właściciel kempingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia nastałe z winy gości.

§ OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Do wyrzucania śmieci służą kosze lub kontenery rozstawione na terenie kempingu.
2. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
3. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają w porządku i czystości.
4. Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie kempingu.
5. Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijanie gwoździ) i ścinania drzew. Kara porządkowa za ścięcie drzewa wynosi 500 zł.
6. Na campingu obowiązuje zakaz palenia ognisk na ziemi (trawie). Ogniska mogą być rozpalane tylko w paleniskach, które można wypożyczyć w recepcji. Kara porządkowa za rozpalenie ogniska na ziemi (trawie) wynosi 200 zł.

§ PORZĄDEK I SPOKÓJ
1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.
2. Cisza nocna na kempingu obowiązuje od godziny 22.00 do 06.00.
3. Zabrania się korzystanie z radio- i TV-odbiorników, rozmów i śpiewania, które mogą stwarzać hałas na terenie campingu.

§ POZOSTAŁE ZASADY
1. Na terenie kempingu i w jego bliskiej okolicy zwierzęta mogą przebywać trzymane na smyczy i
pod kontrolą właściciela.
2. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.
Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
3. Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.
4. Turysta ma obowiązek przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych i p. poż.
5. Osoby odwiedzające, niezamieszkałe na polu namiotowym, winny zgłosić ten fakt w recepcji i zapoznać się z regulaminem pola oraz uiścić opłatę parkingową.
6. Osoby przebywające na terenie pola, ponoszą koszty za wyrządzone przez nich szkody tj. zniszczenie WC, prysznica, koszy na śmieci, altany, stolików, placu zabaw itp.
7. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci, które powinny zawsze znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są opiekunowie. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie).

§ KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU NA TERENIA KEMPINGU
1. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez jednego z gości, właściciel campingu może odmówić mu dalszego pobytu na terenie kempingu. W szczególnych przypadkach lub agresji ze strony Gości interwencję może podjąć policja.
3. Pozostałych informacji udziela personel recepcji.
4. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z właścicielem pola.
5. Każdy kto bez wiedzy i zgody obsługi pola udostępnia energię elektryczną osobom, które energii nie wykupiły może zostać przez właściciela pola wydalony bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

Życzymy miłego wypoczynku!

Tajemniczy ogród - noclegi

Zapraszamy do naszego Pensjonatu i Restauracji Tajemniczy Ogród*** we Frydmanie!

 

 

 

BĄDŹ W KONTAKCIE!

CAMPING ŁĘG

Telefon (cały rok, właściciel) : + 48 507 337 019

Telefon (czynny tylko w sezonie, recepcja pola):+ 48 698 508 119

mail: campingleg@gmail.com

ul. Nowotarska

34-435 Frydman